Danh mục
Trang chủ > Thời Khoá Biểu > Lịch học các lớp Ngành Y Dược – Trường TC Y Khoa Pasteur

Lịch học các lớp Ngành Y Dược – Trường TC Y Khoa Pasteur

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (68 votes, average: 4,38 out of 5)
Loading...

09/03/2015 107,294 Lượt xem

THỜI KHÓA BIỂU CÁC LỚP HỌC KHÓA 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15

(Click vào đúng lớp để xem lịch học)

Lịch học khóa 21

Click vào để xem lịch học lớp Dược sĩ (buổi thứ 7 & CN): DS21H4

Click vào để xem lịch học lớp Dược sĩ (buổi thứ 7 & CN): DS21H-VB2

Click vào để xem lịch học lớp Dược sĩ (buổi thứ 7 & CN): DS21H-CĐVB2

 

Click vào để xem lịch học lớp Y sĩ (buổi thứ 7 & CN): YS21H4

Click vào để xem lịch học lớp Y sĩ (buổi thứ 7 & CN): YS21H-VB2

Click vào để xem lịch học lớp Y sĩ (buổi thứ 7 & CN): YS21H-CĐVB2

 

Click vào để xem lịch học lớp Y sĩ Y học cổ truyền (buổi thứ 7 & CN): CT21H4

Click vào để xem lịch học lớp Y sĩ Y học cổ truyền (buổi thứ 7 & CN): CT21H-VB2

Click vào để xem lịch học lớp Y sĩ Y học cổ truyền (buổi thứ 7 & CN): CT21H-CĐVB2

 

Click vào để xem lịch học lớp Kỹ thuật phục hình răng – Nha khoa (buổi thứ 7 & CN): NK21H4

Click vào để xem lịch học lớp Kỹ thuật phục hình răng – Nha khoa (buổi thứ 7 & CN): NK21H-VB2

Click vào để xem lịch học lớp Kỹ thuật phục hình răng – Nha khoa (buổi thứ 7 & CN): NK21H-CĐVB2

Lịch học khóa 20

Click vào để xem lịch học lớp Dược sĩ (buổi thứ 7 & CN): DS20H4

Click vào để xem lịch học lớp Dược sĩ (buổi thứ 7 & CN): DS20H-VB2

Click vào để xem lịch học lớp Dược sĩ (buổi thứ 7 & CN): DS20H-CĐVB2

 

Click vào để xem lịch học lớp Y sĩ (buổi thứ 7 & CN): YS20H4

Click vào để xem lịch học lớp Y sĩ (buổi thứ 7 & CN): YS20H-VB2

Click vào để xem lịch học lớp Y sĩ (buổi thứ 7 & CN): YS20H-CĐVB2

 

Click vào để xem lịch học lớp Điều dưỡng (buổi thứ 7 & CN): ĐD20H4

Click vào để xem lịch học lớp Điều dưỡng (buổi thứ 7 & CN): ĐD20H-VB2

Click vào để xem lịch học lớp Điều dưỡng (buổi thứ 7 & CN): ĐD20H-CĐVB2

 

Click vào để xem lịch học lớp Y sĩ Y học cổ truyền (buổi thứ 7 & CN): CT20H4

Click vào để xem lịch học lớp Y sĩ Y học cổ truyền (buổi thứ 7 & CN): CT20H-VB2

Click vào để xem lịch học lớp Y sĩ Y học cổ truyền (buổi thứ 7 & CN): CT20H-CĐVB2

 

Click vào để xem lịch học lớp Kỹ thuật vật lý trị liệu, phục hồi chức năng (buổi thứ 7 & CN): TL20H-VB2

Click vào để xem lịch học lớp Kỹ thuật vật lý trị liệu, phục hồi chức năng (buổi thứ 7 & CN): TL20H-CĐVB2

 

Click vào để xem lịch học lớp Kỹ thuật phục hình răng – Nha khoa (buổi thứ 7 & CN): NK20H4

Click vào để xem lịch học lớp Kỹ thuật phục hình răng – Nha khoa (buổi thứ 7 & CN): NK20H-VB2

Click vào để xem lịch học lớp Kỹ thuật phục hình răng – Nha khoa (buổi thứ 7 & CN): NK20H-CĐVB2

 

Click vào để xem lịch học lớp Kỹ thuật hình ảnh Y học (buổi thứ 7 & CN): HA20H4

Click vào để xem lịch học lớp Kỹ thuật hình ảnh Y học (buổi thứ 7 & CN): HA20H-VB2

 

Click vào để xem lịch học lớp Kỹ thuật xét nghiệm (buổi thứ 7 & CN): XN20H-VB2

Lịch học khóa 19

Click vào để xem lịch học lớp Dược sĩ (buổi thứ 7 & CN): DS19H4

Click vào để xem lịch học lớp Dược sĩ (buổi thứ 7 & CN): DS19H-VB2

Click vào để xem lịch học lớp Dược sĩ (buổi thứ 7 & CN): DS19H-CĐVB2

 

Click vào để xem lịch học lớp Y sĩ (buổi thứ 7 & CN): YS19H4

Click vào để xem lịch học lớp Y sĩ (buổi thứ 7 & CN): YS19H-VB2

Click vào để xem lịch học lớp Y sĩ (buổi thứ 7 & CN): YS19H-CĐVB2

 

Click vào để xem lịch học lớp Điều dưỡng (buổi thứ 7 & CN): ĐD19H4

Click vào để xem lịch học lớp Điều dưỡng (buổi thứ 7 & CN): ĐD19H-VB2

Click vào để xem lịch học lớp Điều dưỡng (buổi thứ 7 & CN): ĐD19H-CĐVB2

 

Click vào để xem lịch học lớp Y sĩ Y học cổ truyền (buổi thứ 7 & CN): CT19H4

Click vào để xem lịch học lớp Y sĩ Y học cổ truyền (buổi thứ 7 & CN): CT19H-VB2

Click vào để xem lịch học lớp Y sĩ Y học cổ truyền (buổi thứ 7 & CN): CT19H-CĐVB2

 

Click vào để xem lịch học lớp Kỹ thuật vật lý trị liệu, phục hồi chức năng (buổi thứ 7 & CN): TL19H4

 

Click vào để xem lịch học lớp Hộ sinh (buổi thứ 7 & CN): HS19H4

 

Click vào để xem lịch học lớp Kỹ thuật phục hình răng – Nha khoa (buổi thứ 7 & CN): NK19H4

Click vào để xem lịch học lớp Kỹ thuật phục hình răng – Nha khoa (buổi thứ 7 & CN): NK19H-VB2

Click vào để xem lịch học lớp Kỹ thuật phục hình răng – Nha khoa (buổi thứ 7 & CN): NK19H-CĐVB2

 

Click vào để xem lịch học lớp Kỹ thuật hình ảnh Y học (buổi thứ 7 & CN): HA19H4

Click vào để xem lịch học lớp Kỹ thuật hình ảnh Y học (buổi thứ 7 & CN): HA19H-VB2

Click vào để xem lịch học lớp Kỹ thuật hình ảnh Y học (buổi thứ 7 & CN): HA19H-CĐVB2

 

Click vào để xem lịch học lớp Kỹ thuật xét nghiệm (buổi thứ 7 & CN): XN19H-VB2

Click vào để xem lịch học lớp Kỹ thuật xét nghiệm (buổi thứ 7 & CN): XN19H-CĐVB2

Lịch học khóa 18

Click vào để xem lịch học lớp Dược sĩ (buổi thứ 7 & CN): DS18H4

Click vào để xem lịch học lớp Dược sĩ (buổi thứ 7 & CN): DS18H-VB2

Click vào để xem lịch học lớp Dược sĩ (buổi thứ 7 & CN): DS18H-CĐVB2

 

Click vào để xem lịch học lớp Y sĩ (buổi thứ 7 & CN): YS18H4

Click vào để xem lịch học lớp Y sĩ (buổi thứ 7 & CN): YS18H-VB2

Click vào để xem lịch học lớp Y sĩ (buổi thứ 7 & CN): YS18H-CĐVB2

 

Click vào để xem lịch học lớp Điều dưỡng (buổi thứ 7 & CN): ĐD18H4

Click vào để xem lịch học lớp Điều dưỡng (buổi thứ 7 & CN): ĐD18H-VB2

Click vào để xem lịch học lớp Điều dưỡng (buổi thứ 7 & CN): ĐD18H-CĐVB2

 

Click vào để xem lịch học lớp Y sĩ Y học cổ truyền (buổi thứ 7 & CN): CT18H4

Click vào để xem lịch học lớp Y sĩ Y học cổ truyền (buổi thứ 7 & CN): CT18H-VB2

Click vào để xem lịch học lớp Y sĩ Y học cổ truyền (buổi thứ 7 & CN): CT18H-CĐVB2

 

Click vào để xem lịch học lớp Kỹ thuật vật lý trị liệu, phục hồi chức năng (buổi thứ 7 & CN): TL18H4

Click vào để xem lịch học lớp Kỹ thuật vật lý trị liệu, phục hồi chức năng (buổi thứ 7 & CN): TL18H-VB2

Click vào để xem lịch học lớp Kỹ thuật vật lý trị liệu, phục hồi chức năng (buổi thứ 7 & CN): TL18H-CĐVB2

 

Click vào để xem lịch học lớp Hộ sinh (buổi thứ 7 & CN): HS18H4

 

Click vào để xem lịch học lớp Kỹ thuật phục hình răng – Nha khoa (buổi thứ 7 & CN): NK18H4

Click vào để xem lịch học lớp Kỹ thuật phục hình răng – Nha khoa (buổi thứ 7 & CN): NK18H-VB2

Click vào để xem lịch học lớp Kỹ thuật phục hình răng – Nha khoa (buổi thứ 7 & CN): NK18H-CĐVB2

 

Click vào để xem lịch học lớp Kỹ thuật hình ảnh Y học (buổi thứ 7 & CN): HA18H4

Click vào để xem lịch học lớp Kỹ thuật hình ảnh Y học (buổi thứ 7 & CN): HA18H-VB2

Click vào để xem lịch học lớp Kỹ thuật hình ảnh Y học (buổi thứ 7 & CN): HA18H-CĐVB2

 

Click vào để xem lịch học lớp Kỹ thuật xét nghiệm (buổi thứ 7 & CN): XN18H4

Click vào để xem lịch học lớp Kỹ thuật xét nghiệm (buổi thứ 7 & CN): XN18H-VB2

Click vào để xem lịch học lớp Kỹ thuật xét nghiệm (buổi thứ 7 & CN): XN18H-CĐVB2

Lịch học khóa 17

Click vào để xem lịch học lớp Dược sĩ (buổi thứ 7 & CN): DS17H4

Click vào để xem lịch học lớp Dược sĩ (buổi thứ 7 & CN): DS17H-CĐVB2

 

Click vào để xem lịch học lớp Y sĩ (buổi thứ 7 & CN): YS17H4

Click vào để xem lịch học lớp Y sĩ (buổi thứ 7 & CN): YS17H-VB2

Click vào để xem lịch học lớp Y sĩ (buổi thứ 7 & CN): YS17H-CĐVB2

 

Click vào để xem lịch học lớp Điều dưỡng (buổi thứ 7 & CN): ĐD17H4

Click vào để xem lịch học lớp Điều dưỡng (buổi thứ 7 & CN): ĐD17H-CĐVB2

 

Click vào để xem lịch học lớp Y sĩ Y học cổ truyền (buổi thứ 7 & CN): CT17H4

Click vào để xem lịch học lớp Y sĩ Y học cổ truyền (buổi thứ 7 & CN): CT17H-VB2

Click vào để xem lịch học lớp Y sĩ Y học cổ truyền (buổi thứ 7 & CN): CT17H-CĐVB2

 

Click vào để xem lịch học lớp Kỹ thuật vật lý trị liệu, phục hồi chức năng (buổi thứ 7 & CN): TL17H4

Click vào để xem lịch học lớp Kỹ thuật vật lý trị liệu, phục hồi chức năng (buổi thứ 7 & CN): TL17H-VB2

Click vào để xem lịch học lớp Kỹ thuật vật lý trị liệu, phục hồi chức năng (buổi thứ 7 & CN): TL17H-CĐVB2

 

Click vào để xem lịch học lớp Hộ sinh (buổi thứ 7 & CN): HS17H-VB2

 

Click vào để xem lịch học lớp Kỹ thuật phục hình răng – Nha khoa (buổi thứ 7 & CN): NK17H4

Click vào để xem lịch học lớp Kỹ thuật phục hình răng – Nha khoa (buổi thứ 7 & CN): NK17H-VB2

Click vào để xem lịch học lớp Kỹ thuật phục hình răng – Nha khoa (buổi thứ 7 & CN): NK17H-CĐVB2

 

Click vào để xem lịch học lớp Kỹ thuật hình ảnh Y học (buổi thứ 7 & CN): HA17H4

Click vào để xem lịch học lớp Kỹ thuật hình ảnh Y học (buổi thứ 7 & CN): HA17H-VB2

Click vào để xem lịch học lớp Kỹ thuật hình ảnh Y học (buổi thứ 7 & CN): HA17H-CĐVB2

 

Click vào để xem lịch học lớp Kỹ thuật xét nghiệm (buổi thứ 7 & CN): XN17H-VB2

Lịch học khóa 16

Click vào để xem lịch học lớp Dược sĩ (buổi sáng): DS16H1

Click vào để xem lịch học lớp Dược sĩ (buổi tối): DS16H3

Click vào để xem lịch học lớp Dược sĩ (buổi thứ 7 & CN): DS16H4

 

Click vào để xem lịch học lớp Y sĩ (buồi chiều): YS16H2

Click vào để xem lịch học lớp Y sĩ (buổi thứ 7 & CN): YS16H4

 

Click vào để xem lịch học lớp Điều dưỡng (buồi chiều): ĐD16H2

Click vào để xem lịch học lớp Điều dưỡng (buổi thứ 7 & CN): ĐD16H4

 

Click vào để xem lịch học lớp Y sĩ Y học cổ truyền (buổi chiều): CT16H2

Click vào để xem lịch học lớp Y sĩ Y học cổ truyền (buổi thứ 7 & CN): CT16H4

 

Click vào để xem lịch học lớp Kỹ thuật phục hình răng – Nha khoa (buổi chiều): NK16H2

Click vào để xem lịch học lớp Kỹ thuật phục hình răng – Nha khoa (buổi thứ 7 & CN): NK16H4

Lịch học:  Bổ Túc Văn Hóa Các Lớp Tối T2 – T6

                             –  Bổ Túc Văn Hóa Các Lớp T7 & CN 

Có thể bạn quan tâm

Lịch học lớp Kỹ thuật hình ảnh Y học (buổi thứ 7 & CN): HA18H-CĐVB2

THỜI KHÓA BIỂU KHÓA 18 Lịch học lớp Kỹ thuật hình ảnh Y học (buổi …