Danh mục
Trang chủ > Thời Khoá Biểu > Lịch học các lớp Ngành Y Dược – Trường TC Y Khoa Pasteur

Lịch học các lớp Ngành Y Dược – Trường TC Y Khoa Pasteur

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (54 votes, average: 4,56 out of 5)
Loading...

09/03/2015 69,237 Lượt xem

THỜI KHÓA BIỂU CÁC LỚP HỌC KHÓA 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15

(Click vào đúng lớp để xem lịch học)

Lịch học khóa 15

Click vào để xem lịch học lớp Dược sĩ (buổi sáng): DS15H1

Click vào để xem lịch học lớp Dược sĩ (buổi tối): DS15H3

Click vào để xem lịch học lớp Dược sĩ (buổi thứ 7 & CN): DS15H4

Click vào để xem lịch học lớp Dược sĩ (buổi thứ 7 & CN): DS15H-VB2

Click vào để xem lịch học lớp Dược sĩ (buổi thứ 7 & CN): DS15H-CĐVB2

Click vào để xem lịch học lớp Dược sĩ (buổi tối): DS15H – VB2

Click vào để xem lịch học lớp Dược sĩ (buổi tối): DS15H – CĐVB2

 

Click vào để xem lịch học lớp Y sĩ (buồi chiều): YS15H2

Click vào để xem lịch học lớp Y sĩ (buổi thứ 7 & CN): YS15H4

Click vào để xem lịch học lớp Y sĩ (buổi thứ 7 & CN): YS15H-VB2

Click vào để xem lịch học lớp Y sĩ (buổi thứ 7 & CN): YS15H-CĐVB2

 

Click vào để xem lịch học lớp Điều dưỡng (buồi chiều): ĐD15H2

Click vào để xem lịch học lớp Điều dưỡng (buổi thứ 7 & CN): ĐD15H4

Click vào để xem lịch học lớp Điều dưỡng (buổi thứ 7 & CN): ĐD15H-VB2

Click vào để xem lịch học lớp Điều dưỡng (buổi thứ 7 & CN): ĐD15H-CĐVB2

 

Click vào để xem lịch học lớp Y sĩ Y học cổ truyền (buổi chiều): CT15H2

Click vào để xem lịch học lớp Y sĩ Y học cổ truyền (buổi thứ 7 & CN): CT15H4

Click vào để xem lịch học lớp Y sĩ Y học cổ truyền (buổi thứ 7 & CN): CT15H-VB2

Click vào để xem lịch học lớp Y sĩ Y học cổ truyền (buổi thứ 7 & CN): CT15H-CĐVB2

 

Click vào để xem lịch học lớp Kỹ thuật vật lý trị liệu, phục hồi chức năng (buổi chiều): TL15H2

Click vào để xem lịch học lớp Kỹ thuật vật lý trị liệu, phục hồi chức năng (buổi thứ 7 & CN): TL15H4

Click vào để xem lịch học lớp Kỹ thuật vật lý trị liệu, phục hồi chức năng (buổi thứ 7 & CN): TL15H-VB2

Click vào để xem lịch học lớp Kỹ thuật vật lý trị liệu, phục hồi chức năng (buổi thứ 7 & CN): TL15H-CĐVB2

 

Click vào để xem lịch học lớp Hộ sinh (buổi chiều): HS15H2

Click vào để xem lịch học lớp Hộ sinh (buổi thứ 7 & CN): HS15H4

Click vào để xem lịch học lớp Hộ sinh (buổi thứ 7 & CN): HS15H-VB2

Click vào để xem lịch học lớp Hộ sinh (buổi thứ 7 & CN): HS15H-CĐVB2

 

Click vào để xem lịch học lớp Kỹ thuật phục hình răng – Nha khoa (buổi chiều): NK15H2

Click vào để xem lịch học lớp Kỹ thuật phục hình răng – Nha khoa (buổi thứ 7 & CN): NK15H4

Click vào để xem lịch học lớp Kỹ thuật phục hình răng – Nha khoa (buổi thứ 7 & CN): NK15H-VB2

Click vào để xem lịch học lớp Kỹ thuật phục hình răng – Nha khoa (buổi thứ 7 & CN): NK15H-CĐVB2

 

Click vào để xem lịch học lớp Kỹ thuật hình ảnh Y học (buổi chiều): HA15H2

Click vào để xem lịch học lớp Kỹ thuật hình ảnh Y học (buổi thứ 7 & CN): HA15H4

Click vào để xem lịch học lớp Kỹ thuật hình ảnh Y học (buổi thứ 7 & CN): HA15H-VB2

Click vào để xem lịch học lớp Kỹ thuật hình ảnh Y học (buổi thứ 7 & CN): HA15H-CĐVB2

 

Click vào để xem lịch học lớp Kỹ thuật xét nghiệm (buổi chiều): XN15H2

Click vào để xem lịch học lớp Kỹ thuật xét nghiệm (buổi thứ 7 & CN): XN15H4

Click vào để xem lịch học lớp Kỹ thuật xét nghiệm (buổi thứ 7 & CN): XN15H-VB2

Click vào để xem lịch học lớp Kỹ thuật xét nghiệm (buổi thứ 7 & CN): XN15H-CĐVB2

 

Lịch học khóa 14

Click vào để xem lịch học lớp Dược sĩ (buổi sáng): DS14H1

Click vào để xem lịch học lớp Dược sĩ (buổi tối): DS14H3

Click vào để xem lịch học lớp Dược sĩ (buổi thứ 7 & CN): DS14H4

Click vào để xem lịch học lớp Dược sĩ (buổi thứ 7 & CN): DS14H-VB2

Click vào để xem lịch học lớp Dược sĩ (buổi thứ 7 & CN): DS14H-CĐVB2

Click vào để xem lịch học lớp Dược sĩ (buổi tối): DS14H – VB2

Click vào để xem lịch học lớp Dược sĩ (buổi tối): DS14H – CĐVB2

 

Click vào để xem lịch học lớp Y sĩ (buồi chiều): YS14H2

Click vào để xem lịch học lớp Y sĩ (buổi thứ 7 & CN): YS14H4

Click vào để xem lịch học lớp Y sĩ (buổi thứ 7 & CN): YS14H-VB2

Click vào để xem lịch học lớp Y sĩ (buổi thứ 7 & CN): YS14H-CĐVB2

 

Click vào để xem lịch học lớp Điều dưỡng (buồi chiều): ĐD14H2

Click vào để xem lịch học lớp Điều dưỡng (buổi thứ 7 & CN): ĐD14H4

Click vào để xem lịch học lớp Điều dưỡng (buổi thứ 7 & CN): ĐD14H-VB2

Click vào để xem lịch học lớp Điều dưỡng (buổi thứ 7 & CN): ĐD14H-CĐVB2

 

Click vào để xem lịch học lớp Y sĩ Y học cổ truyền (buổi chiều): CT14H2

Click vào để xem lịch học lớp Y sĩ Y học cổ truyền (buổi thứ 7 & CN): CT14H4

Click vào để xem lịch học lớp Y sĩ Y học cổ truyền (buổi thứ 7 & CN): CT14H-VB2

Click vào để xem lịch học lớp Y sĩ Y học cổ truyền (buổi thứ 7 & CN): CT14H-CĐVB2

 

Click vào để xem lịch học lớp Kỹ thuật vật lý trị liệu, phục hồi chức năng (buổi chiều): TL14H2

Click vào để xem lịch học lớp Kỹ thuật vật lý trị liệu, phục hồi chức năng (buổi thứ 7 & CN): TL14H4

Click vào để xem lịch học lớp Kỹ thuật vật lý trị liệu, phục hồi chức năng (buổi thứ 7 & CN): TL14H-VB2

Click vào để xem lịch học lớp Kỹ thuật vật lý trị liệu, phục hồi chức năng (buổi thứ 7 & CN): TL14H-CĐVB2

 

Click vào để xem lịch học lớp Hộ sinh (buổi chiều): HS14H2

Click vào để xem lịch học lớp Hộ sinh (buổi thứ 7 & CN): HS14H4

Click vào để xem lịch học lớp Hộ sinh (buổi thứ 7 & CN): HS14H-VB2

Click vào để xem lịch học lớp Hộ sinh (buổi thứ 7 & CN): HS14H-CĐVB2

 

Click vào để xem lịch học lớp Kỹ thuật phục hình răng – Nha khoa (buổi chiều): NK14H2

Click vào để xem lịch học lớp Kỹ thuật phục hình răng – Nha khoa (buổi thứ 7 & CN): NK14H4

Click vào để xem lịch học lớp Kỹ thuật phục hình răng – Nha khoa (buổi thứ 7 & CN): NK14H-VB2

Click vào để xem lịch học lớp Kỹ thuật phục hình răng – Nha khoa (buổi thứ 7 & CN): NK14H-CĐVB2

 

Click vào để xem lịch học lớp Kỹ thuật hình ảnh Y học (buổi chiều): HA14H2

Click vào để xem lịch học lớp Kỹ thuật hình ảnh Y học (buổi thứ 7 & CN): HA14H4

Click vào để xem lịch học lớp Kỹ thuật hình ảnh Y học (buổi thứ 7 & CN): HA14H-VB2

Click vào để xem lịch học lớp Kỹ thuật hình ảnh Y học (buổi thứ 7 & CN): HA14H-CĐVB2

 

Click vào để xem lịch học lớp Kỹ thuật xét nghiệm (buổi chiều): XN14H2

Click vào để xem lịch học lớp Kỹ thuật xét nghiệm (buổi thứ 7 & CN): XN14H4

Click vào để xem lịch học lớp Kỹ thuật xét nghiệm (buổi thứ 7 & CN): XN14H-VB2

Click vào để xem lịch học lớp Kỹ thuật xét nghiệm (buổi thứ 7 & CN): XN14H-CĐVB2

 

Lịch học khóa 13

Click vào để xem lịch học lớp Dược sĩ (buổi sáng): DS13H1

Click vào để xem lịch học lớp Dược sĩ (buổi tối): DS13H3

Click vào để xem lịch học lớp Dược sĩ (buổi thứ 7 & CN): DS13H4

Click vào để xem lịch học lớp Dược sĩ (buổi thứ 7 & CN): DS13H-VB2

Click vào để xem lịch học lớp Dược sĩ (buổi thứ 7 & CN): DS13H-CĐVB2

Click vào để xem lịch học lớp Dược sĩ (buổi tối): DS13H – VB2

Click vào để xem lịch học lớp Dược sĩ (buổi tối): DS13H – CĐVB2

 

Click vào để xem lịch học lớp Y sĩ (buồi chiều): YS13H2

Click vào để xem lịch học lớp Y sĩ (buổi thứ 7 & CN): YS13H4

Click vào để xem lịch học lớp Y sĩ (buổi thứ 7 & CN): YS13H-VB2

Click vào để xem lịch học lớp Y sĩ (buổi thứ 7 & CN): YS13H-CĐVB2

 

Click vào để xem lịch học lớp Điều dưỡng (buồi chiều): ĐD13H2

Click vào để xem lịch học lớp Điều dưỡng (buổi thứ 7 & CN): ĐD13H4

Click vào để xem lịch học lớp Điều dưỡng (buổi thứ 7 & CN): ĐD13H-VB2

Click vào để xem lịch học lớp Điều dưỡng (buổi thứ 7 & CN): ĐD13H-CĐVB2

 

Click vào để xem lịch học lớp Y sĩ Y học cổ truyền (buổi chiều): CT13H2

Click vào để xem lịch học lớp Y sĩ Y học cổ truyền (buổi thứ 7 & CN): CT13H4

Click vào để xem lịch học lớp Y sĩ Y học cổ truyền (buổi thứ 7 & CN): CT13H-VB2

Click vào để xem lịch học lớp Y sĩ Y học cổ truyền (buổi thứ 7 & CN): CT13H-CĐVB2

 

Click vào để xem lịch học lớp Kỹ thuật vật lý trị liệu, phục hồi chức năng (buổi chiều): TL13H2

Click vào để xem lịch học lớp Kỹ thuật vật lý trị liệu, phục hồi chức năng (buổi thứ 7 & CN): TL13H4

Click vào để xem lịch học lớp Kỹ thuật vật lý trị liệu, phục hồi chức năng (buổi thứ 7 & CN): TL13H-VB2

Click vào để xem lịch học lớp Kỹ thuật vật lý trị liệu, phục hồi chức năng (buổi thứ 7 & CN): TL13H-CĐVB2

 

Click vào để xem lịch học lớp Hộ sinh (buổi chiều): HS13H2

Click vào để xem lịch học lớp Hộ sinh (buổi thứ 7 & CN): HS13H4

Click vào để xem lịch học lớp Hộ sinh (buổi thứ 7 & CN): HS13H-VB2

Click vào để xem lịch học lớp Hộ sinh (buổi thứ 7 & CN): HS13H-CĐVB2

 

Click vào để xem lịch học lớp Kỹ thuật phục hình răng – Nha khoa (buổi chiều): NK13H2

Click vào để xem lịch học lớp Kỹ thuật phục hình răng – Nha khoa (buổi thứ 7 & CN): NK13H4

Click vào để xem lịch học lớp Kỹ thuật phục hình răng – Nha khoa (buổi thứ 7 & CN): NK13H-VB2

Click vào để xem lịch học lớp Kỹ thuật phục hình răng – Nha khoa (buổi thứ 7 & CN): NK13H-CĐVB2

 

Click vào để xem lịch học lớp Kỹ thuật hình ảnh Y học (buổi chiều): HA13H2

Click vào để xem lịch học lớp Kỹ thuật hình ảnh Y học (buổi thứ 7 & CN): HA13H4

Click vào để xem lịch học lớp Kỹ thuật hình ảnh Y học (buổi thứ 7 & CN): HA13H-VB2

Click vào để xem lịch học lớp Kỹ thuật hình ảnh Y học (buổi thứ 7 & CN): HA13H-CĐVB2

 

Click vào để xem lịch học lớp Kỹ thuật xét nghiệm (buổi chiều): XN13H2

Click vào để xem lịch học lớp Kỹ thuật xét nghiệm (buổi thứ 7 & CN): XN13H4

Click vào để xem lịch học lớp Kỹ thuật xét nghiệm (buổi thứ 7 & CN): XN13H-VB2

Click vào để xem lịch học lớp Kỹ thuật xét nghiệm (buổi thứ 7 & CN): XN13H-CĐVB2

Lịch học khóa 12

Click vào để xem lịch học lớp Dược sĩ (buổi sáng): DS12H1

Click vào để xem lịch học lớp Dược sĩ (buổi tối): DS12H3

Click vào để xem lịch học lớp Dược sĩ (buổi thứ 7 & CN): DS12H4

Click vào để xem lịch học lớp Dược sĩ (buổi thứ 7 & CN): DS12H-VB2

Click vào để xem lịch học lớp Dược sĩ (buổi thứ 7 & CN): DS12H-CĐVB2

Click vào để xem lịch học lớp Dược sĩ (buổi tối): DS12H – VB2

Click vào để xem lịch học lớp Dược sĩ (buổi tối): DS12H – CĐVB2

 

Click vào để xem lịch học lớp Y sĩ (buồi chiều): YS12H2

Click vào để xem lịch học lớp Y sĩ (buổi thứ 7 & CN): YS12H4

Click vào để xem lịch học lớp Y sĩ (buổi thứ 7 & CN): YS12H-VB2

Click vào để xem lịch học lớp Y sĩ (buổi thứ 7 & CN): YS12H-CĐVB2

 

Click vào để xem lịch học lớp Điều dưỡng (buồi chiều): ĐD12H2

Click vào để xem lịch học lớp Điều dưỡng (buổi thứ 7 & CN): ĐD12H4

Click vào để xem lịch học lớp Điều dưỡng (buổi thứ 7 & CN): ĐD12H-VB2

Click vào để xem lịch học lớp Điều dưỡng (buổi thứ 7 & CN): ĐD12H-CĐVB2

 

Click vào để xem lịch học lớp Y sĩ Y học cổ truyền (buổi chiều): CT12H2

Click vào để xem lịch học lớp Y sĩ Y học cổ truyền (buổi thứ 7 & CN): CT12H4

Click vào để xem lịch học lớp Y sĩ Y học cổ truyền (buổi thứ 7 & CN): CT12H-VB2

Click vào để xem lịch học lớp Y sĩ Y học cổ truyền (buổi thứ 7 & CN): CT12H-CĐVB2

 

Click vào để xem lịch học lớp Kỹ thuật vật lý trị liệu, phục hồi chức năng (buổi chiều): TL12H2

Click vào để xem lịch học lớp Kỹ thuật vật lý trị liệu, phục hồi chức năng (buổi thứ 7 & CN): TL12H4

Click vào để xem lịch học lớp Kỹ thuật vật lý trị liệu, phục hồi chức năng (buổi thứ 7 & CN): TL12H-VB2

Click vào để xem lịch học lớp Kỹ thuật vật lý trị liệu, phục hồi chức năng (buổi thứ 7 & CN): TL12H-CĐVB2

 

Click vào để xem lịch học lớp Hộ sinh (buổi chiều): HS12H2

Click vào để xem lịch học lớp Hộ sinh (buổi thứ 7 & CN): HS12H4

Click vào để xem lịch học lớp Hộ sinh (buổi thứ 7 & CN): HS12H-VB2

Click vào để xem lịch học lớp Hộ sinh (buổi thứ 7 & CN): HS12H-CĐVB2

 

Click vào để xem lịch học lớp Kỹ thuật phục hình răng – Nha khoa (buổi chiều): NK12H2

Click vào để xem lịch học lớp Kỹ thuật phục hình răng – Nha khoa (buổi thứ 7 & CN): NK12H4

Click vào để xem lịch học lớp Kỹ thuật phục hình răng – Nha khoa (buổi thứ 7 & CN): NK12H-VB2

Click vào để xem lịch học lớp Kỹ thuật phục hình răng – Nha khoa (buổi thứ 7 & CN): NK12H-CĐVB2

 

Click vào để xem lịch học lớp Kỹ thuật hình ảnh Y học (buổi chiều): HA12H2

Click vào để xem lịch học lớp Kỹ thuật hình ảnh Y học (buổi thứ 7 & CN): HA12H4

Click vào để xem lịch học lớp Kỹ thuật hình ảnh Y học (buổi thứ 7 & CN): HA12H-VB2

Click vào để xem lịch học lớp Kỹ thuật hình ảnh Y học (buổi thứ 7 & CN): HA12H-CĐVB2

 

Click vào để xem lịch học lớp Kỹ thuật xét nghiệm (buổi chiều): XN12H2

Click vào để xem lịch học lớp Kỹ thuật xét nghiệm (buổi thứ 7 & CN): XN12H4

Click vào để xem lịch học lớp Kỹ thuật xét nghiệm (buổi thứ 7 & CN): XN12H-VB2

Click vào để xem lịch học lớp Kỹ thuật xét nghiệm (buổi thứ 7 & CN): XN12H-CĐVB2

 

Lịch học khóa 11

Click vào để xem lịch học lớp Dược sĩ (buổi sáng): DS11H1

Click vào để xem lịch học lớp Dược sĩ (buổi tối): DS11H3

Click vào để xem lịch học lớp Dược sĩ (buổi thứ 7 & CN): DS11H4

Click vào để xem lịch học lớp Dược sĩ (buổi thứ 7 & CN): DS11H-VB2

Click vào để xem lịch học lớp Dược sĩ (buổi thứ 7 & CN): DS11H-CĐVB2

Click vào để xem lịch học lớp Dược sĩ (buổi tối): DS11H – VB2

Click vào để xem lịch học lớp Dược sĩ (buổi tối): DS11H – CĐVB2

 

Click vào để xem lịch học lớp Y sĩ (buồi chiều): YS11H2

Click vào để xem lịch học lớp Y sĩ (buổi thứ 7 & CN): YS11H4

Click vào để xem lịch học lớp Y sĩ (buổi thứ 7 & CN): YS11H-VB2

Click vào để xem lịch học lớp Y sĩ (buổi thứ 7 & CN): YS11H-CĐVB2

 

Click vào để xem lịch học lớp Điều dưỡng (buồi chiều): ĐD11H2

Click vào để xem lịch học lớp Điều dưỡng (buổi thứ 7 & CN): ĐD11H4

Click vào để xem lịch học lớp Điều dưỡng (buổi thứ 7 & CN): ĐD11H-VB2

Click vào để xem lịch học lớp Điều dưỡng (buổi thứ 7 & CN): ĐD11H-CĐVB2

 

Click vào để xem lịch học lớp Y sĩ Y học cổ truyền (buổi chiều): CT11H2

Click vào để xem lịch học lớp Y sĩ Y học cổ truyền (buổi thứ 7 & CN): CT11H4

Click vào để xem lịch học lớp Y sĩ Y học cổ truyền (buổi thứ 7 & CN): CT11H-VB2

Click vào để xem lịch học lớp Y sĩ Y học cổ truyền (buổi thứ 7 & CN): CT11H-CĐVB2

 

Click vào để xem lịch học lớp Kỹ thuật vật lý trị liệu, phục hồi chức năng (buổi chiều): TL11H2

Click vào để xem lịch học lớp Kỹ thuật vật lý trị liệu, phục hồi chức năng (buổi thứ 7 & CN): TL11H4

Click vào để xem lịch học lớp Kỹ thuật vật lý trị liệu, phục hồi chức năng (buổi thứ 7 & CN): TL11H-VB2

Click vào để xem lịch học lớp Kỹ thuật vật lý trị liệu, phục hồi chức năng (buổi thứ 7 & CN): TL11H-CĐVB2

 

Click vào để xem lịch học lớp Hộ sinh (buổi chiều): HS11H2

Click vào để xem lịch học lớp Hộ sinh (buổi thứ 7 & CN): HS11H4

Click vào để xem lịch học lớp Hộ sinh (buổi thứ 7 & CN): HS11H-VB2

Click vào để xem lịch học lớp Hộ sinh (buổi thứ 7 & CN): HS11H-CĐVB2

 

Click vào để xem lịch học lớp Kỹ thuật phục hình răng – Nha khoa (buổi chiều): NK11H2

Click vào để xem lịch học lớp Kỹ thuật phục hình răng – Nha khoa (buổi thứ 7 & CN): NK11H4

Click vào để xem lịch học lớp Kỹ thuật phục hình răng – Nha khoa (buổi thứ 7 & CN): NK11H-VB2

Click vào để xem lịch học lớp Kỹ thuật phục hình răng – Nha khoa (buổi thứ 7 & CN): NK11H-CĐVB2

 

Click vào để xem lịch học lớp Kỹ thuật hình ảnh Y học (buổi chiều): HA11H2

Click vào để xem lịch học lớp Kỹ thuật hình ảnh Y học (buổi thứ 7 & CN): HA11H4

Click vào để xem lịch học lớp Kỹ thuật hình ảnh Y học (buổi thứ 7 & CN): HA11H-VB2

Click vào để xem lịch học lớp Kỹ thuật hình ảnh Y học (buổi thứ 7 & CN): HA11H-CĐVB2

 

Click vào để xem lịch học lớp Kỹ thuật xét nghiệm (buổi chiều): XN11H2

Click vào để xem lịch học lớp Kỹ thuật xét nghiệm (buổi thứ 7 & CN): XN11H4

Click vào để xem lịch học lớp Kỹ thuật xét nghiệm (buổi thứ 7 & CN): XN11H-VB2

Click vào để xem lịch học lớp Kỹ thuật xét nghiệm (buổi thứ 7 & CN): XN11H-CĐVB2

 

Lịch học khóa 10

Click vào để xem lịch học lớp Dược sĩ (buổi sáng): DS10H1

Click vào để xem lịch học lớp Dược sĩ (buổi tối): DS10H3

Click vào để xem lịch học lớp Dược sĩ (buổi thứ 7 & CN): DS10H4

Click vào để xem lịch học lớp Dược sĩ (buổi thứ 7 & CN): DS10H-VB2

Click vào để xem lịch học lớp Dược sĩ (buổi thứ 7 & CN): DS10H-CĐVB2

Click vào để xem lịch học lớp Dược sĩ (buổi tối): DS10H – VB2

Click vào để xem lịch học lớp Dược sĩ (buổi tối): DS10H – CĐVB2

 

Click vào để xem lịch học lớp Y sĩ (buồi chiều): YS10H2

Click vào để xem lịch học lớp Y sĩ (buổi thứ 7 & CN): YS10H4

Click vào để xem lịch học lớp Y sĩ (buổi thứ 7 & CN): YS10H-VB2

Click vào để xem lịch học lớp Y sĩ (buổi thứ 7 & CN): YS10H-CĐVB2

 

Click vào để xem lịch học lớp Điều dưỡng (buồi chiều): ĐD10H2

Click vào để xem lịch học lớp Điều dưỡng (buổi thứ 7 & CN): ĐD10H4

Click vào để xem lịch học lớp Điều dưỡng (buổi thứ 7 & CN): ĐD10H-VB2

Click vào để xem lịch học lớp Điều dưỡng (buổi thứ 7 & CN): ĐD10H-CĐVB2

 

Lịch học khóa 09

Click vào để xem lịch học lớp Dược sĩ (buổi sáng): DS09H1

Click vào để xem lịch học lớp Dược sĩ (buổi tối): DS09H3

Click vào để xem lịch học lớp Dược sĩ (buổi thứ 7 & CN): DS09H4

Click vào để xem lịch học lớp Dược sĩ (buổi thứ 7 & CN): DS09H-VB2

Click vào để xem lịch học lớp Dược sĩ (buổi thứ 7 & CN): DS09H-CĐVB2

Click vào để xem lịch học lớp Dược sĩ (buổi tối): DS09H – VB2

Click vào để xem lịch học lớp Dược sĩ (buổi tối): DS09H – CĐVB2

 

Click vào để xem lịch học lớp Y sĩ (buồi chiều): YS09H2

Click vào để xem lịch học lớp Y sĩ (buổi thứ 7 & CN): YS09H4

Click vào để xem lịch học lớp Y sĩ (buổi thứ 7 & CN): YS09H-VB2

Click vào để xem lịch học lớp Y sĩ (buổi thứ 7 & CN): YS09H-CĐVB2

 

Click vào để xem lịch học lớp Điều dưỡng (buồi chiều): ĐD09H2

Click vào để xem lịch học lớp Điều dưỡng (buổi thứ 7 & CN): ĐD09H4

Click vào để xem lịch học lớp Điều dưỡng (buổi thứ 7 & CN): ĐD09H-VB2

Click vào để xem lịch học lớp Điều dưỡng (buổi thứ 7 & CN): ĐD09H-CĐVB2

 

Click vào để xem lịch học lớp Y sĩ Y học cổ truyền (buổi chiều): CT09H2

Click vào để xem lịch học lớp Y sĩ Y học cổ truyền (buổi thứ 7 & CN): CT09H4

Click vào để xem lịch học lớp Y sĩ Y học cổ truyền (buổi thứ 7 & CN): CT09H-VB2

Click vào để xem lịch học lớp Y sĩ Y học cổ truyền (buổi thứ 7 & CN): CT09H-CĐVB2

 

Click vào để xem lịch học lớp Kỹ thuật vật lý trị liệu, phục hồi chức năng (buổi chiều): TL09H2

Click vào để xem lịch học lớp Kỹ thuật vật lý trị liệu, phục hồi chức năng (buổi thứ 7 & CN): TL09H4

Click vào để xem lịch học lớp Kỹ thuật vật lý trị liệu, phục hồi chức năng (buổi thứ 7 & CN): TL09H-VB2

Click vào để xem lịch học lớp Kỹ thuật vật lý trị liệu, phục hồi chức năng (buổi thứ 7 & CN): TL09H-CĐVB2

 

Click vào để xem lịch học lớp Hộ sinh (buổi chiều): HS09H2

Click vào để xem lịch học lớp Hộ sinh (buổi thứ 7 & CN): HS09H4

Click vào để xem lịch học lớp Hộ sinh (buổi thứ 7 & CN): HS09H-VB2

Click vào để xem lịch học lớp Hộ sinh (buổi thứ 7 & CN): HS09H-CĐVB2

 

Click vào để xem lịch học lớp Kỹ thuật phục hình răng – Nha khoa (buổi chiều): NK09H2

Click vào để xem lịch học lớp Kỹ thuật phục hình răng – Nha khoa (buổi thứ 7 & CN): NK09H4

Click vào để xem lịch học lớp Kỹ thuật phục hình răng – Nha khoa (buổi thứ 7 & CN): NK09H-VB2

Click vào để xem lịch học lớp Kỹ thuật phục hình răng – Nha khoa (buổi thứ 7 & CN): NK09H-CĐVB2

 

Click vào để xem lịch học lớp Kỹ thuật hình ảnh Y học (buổi chiều): HA09H2

Click vào để xem lịch học lớp Kỹ thuật hình ảnh Y học (buổi thứ 7 & CN): HA09H4

Click vào để xem lịch học lớp Kỹ thuật hình ảnh Y học (buổi thứ 7 & CN): HA09H-VB2

Click vào để xem lịch học lớp Kỹ thuật hình ảnh Y học (buổi thứ 7 & CN): HA09H-CĐVB2

 

Click vào để xem lịch học lớp Kỹ thuật xét nghiệm (buổi chiều): XN09H2

Click vào để xem lịch học lớp Kỹ thuật xét nghiệm (buổi thứ 7 & CN): XN09H4

Click vào để xem lịch học lớp Kỹ thuật xét nghiệm (buổi thứ 7 & CN): XN09H-VB2

Click vào để xem lịch học lớp Kỹ thuật xét nghiệm (buổi thứ 7 & CN): XN09H-CĐVB2

 

 

Lịch học khóa 08

Click vào để xem lịch học lớp Dược sĩ (buổi sáng): DS08H1

Click vào để xem lịch học lớp Dược sĩ (buổi tối): DS08H3

Click vào để xem lịch học lớp Dược sĩ (buổi thứ 7 & CN): DS08H4

Click vào để xem lịch học lớp Dược sĩ (buổi thứ 7 & CN): DS08H-VB2

Click vào để xem lịch học lớp Dược sĩ (buổi thứ 7 & CN): DS08H-CĐVB2

 

Click vào để xem lịch học lớp Y sĩ (buồi chiều): YS08H2

Click vào để xem lịch học lớp Y sĩ (buổi thứ 7 & CN): YS08H4

Click vào để xem lịch học lớp Y sĩ (buổi thứ 7 & CN): YS08H – VB2

Click vào để xem lịch học lớp Y sĩ (buổi thứ 7 & CN): YS08H – CĐVB2

 

Click vào để xem lịch học lớp Điều dưỡng (buồi chiều): ĐD 08H2

Click vào để xem lịch học lớp Điều dưỡng (buổi thứ 7 & CN): ĐD08H4

Click vào để xem lịch học lớp Điều dưỡng (buổi thứ 7 & CN): ĐD08H – VB2

Click vào để xem lịch học lớp Điều dưỡng (buổi thứ 7 & CN): ĐD08H – CĐVB2

 

Lịch học khóa 07

Click vào để xem lịch học lớp Dược sĩ (buổi sáng): DS07H1

Click vào để xem lịch học lớp Dược sĩ (buổi tối): DS07H3

Click vào để xem lịch học lớp Dược sĩ (buổi thứ 7 & CN): DS07H4

Click vào để xem lịch học lớp Dược sĩ (buổi thứ 7 & CN): DS07H – VB2

Click vào để xem lịch học lớp Dược sĩ (buổi thứ 7 & CN): DS07H – CĐVB2

 

Click vào để xem lịch học lớp Y sĩ (buồi chiều): YS 07H2

Click vào để xem lịch học lớp Y sĩ (buổi thứ 7 & CN): YS07H4

Click vào để xem lịch học lớp Y sĩ (buổi thứ 7 & CN): YS07H – VB2

Click vào để xem lịch học lớp Y sĩ (buổi thứ 7 & CN): YS07H – CĐVB2

Click vào để xem lịch học lớp Điều dưỡng (buồi chiều): ĐD 07H2

Click vào để xem lịch học lớp Điều dưỡng (buổi thứ 7 & CN): ĐD07H4

Click vào để xem lịch học lớp Điều dưỡng (buổi thứ 7 & CN): ĐD07H – VB2

Click vào để xem lịch học lớp Điều dưỡng (buổi thứ 7 & CN): ĐD07H – CĐVB2

Lịch học khóa 06

Click vào để xem lịch học lớp Dược sĩ (buổi sáng): DS06H1

Click vào để xem lịch học lớp Dược sĩ (buổi tối): DS06H3

Click vào để xem lịch học lớp Dược sĩ (buổi thứ 7 & CN): DS06H4

Click vào để xem lịch học lớp Dược sĩ (buổi thứ 7 & CN): DS06H-VB2

Click vào để xem lịch học lớp Dược sĩ (buổi thứ 7 & CN): DS06H-CĐVB2

 

Click vào để xem lịch học lớp Y sĩ (buồi chiều): YS 06H2

Click vào để xem lịch học lớp Y sĩ (buổi thứ 7 & CN): YS06H4

Click vào để xem lịch học lớp Y sĩ (buổi thứ 7 & CN): YS06H-VB2

Click vào để xem lịch học lớp Y sĩ (buổi thứ 7 & CN): YS06H-CĐVB2

 

Click vào để xem lịch học lớp Điều dưỡng (buồi chiều): ĐD06H2

Click vào để xem lịch học lớp Điều dưỡng (buổi tối): ĐD06H3

Click vào để xem lịch học lớp Điều dưỡng (buổi thứ 7 & CN): ĐD06H4

Click vào để xem lịch học lớp Điều dưỡng (buổi thứ 7 & CN): ĐD06H-VB2

Click vào để xem lịch học lớp Điều dưỡng (buổi thứ 7 & CN): ĐD06H-CĐVB2

 

Lịch học:  Bổ Túc Văn Hóa Các Lớp Tối T2 – T6

                             –  Bổ Túc Văn Hóa Các Lớp T7 & CN 

Có thể bạn quan tâm

Lớp Kỹ thuật xét nghiệm (buổi thứ 7 & CN): XN15H-VB2

THỜI KHÓA BIỂU Lớp Kỹ thuật xét nghiệm (buổi thứ 7 & CN): XN15H-VB2 Môn Học: …